Prekių krepšelis 0 vnt. - € 0,00

Pagalba

Naudojimo taisyklės

 

Comco.lt ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Comco.lt parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui perkant ar užsakant Prekes Comco.lt interneto svetainėje www.comco.lt

Klientui nesuteikiama galimybė pirkti ar užsakyti prekių www.comco.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos

Prekės – antklodės, pagalvės, lovos baltiniai , čiužiniai, čiužinių užtiesalai, užuolaidos , lovatiesės, kiti tekstilės gaminiai, šviestuvai, baldai, pateikiami pardavimui interneto svetainėje www.comco.lt, kurių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės atskirai.
Interneto svetainė – Comco.lt interneto svetainė www.comco.lt

 

1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti ir pirkti Prekių, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Interneto svetainėje, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvedus savo registracijos vardą ar slaptažodį, išsirinkti patinkančias Prekes, iš kurių suformuojamas Kliento prekių krepšelis.
arba

1.1.2. Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Kliento prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį Klientas užpildo Interneto svetainėje pateiktą Užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardas, pavardė, telefono/fakso numeris, elektorinio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, prekių pristatymo laikas pasiūlytais intervalais.

1.2. Tinkamai užpildžius Užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu, teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „PIRKTI“. Patvirtintas užsakymas nusiunčiamas administratoriui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna administratorius. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Comco.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Prekių pristatymui vykdyti pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Comco.lt gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą Comco.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos prekės ir jo pateikti duomenys.

1.6. Comco.lt gavus pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą užsakymą, informuoja Klientą apie prekių pristatymą el. paštu. Pranešimo gavimo momentas laikomas Sutarties tarp Kliento ir Comco.lt vykdymo pradžios momentu.

 

2. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Prekių kainos Comco.lt interneto svetainėje nurodomos Lietuvos Respublikos oficialia valiuta su PVM be pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidos (2,90 €) nurodomos Užsakymo formoje.

2.2. Klientas sutinka, jog, jis interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, už Prekes įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakyme.

2.3. Klientas įsipareigoja už užsakytas Prekes atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu naudodamasis mokėjimo sistemomis PAYPAL.COM ir WEBTOPAY.COM ar pasinaudojus pasirinkto banko paslaugomis  per 3 dienų terminą.

2.4. Nustatytu terminu negavus apmokėjimo už Prekes, Comco.lt turi teisę Kliento pateiktą Užsakymą pašalinti iš sistemos.

2.5. Comco.lt neatsako už:

2.5.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.5.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

 

3. Prekių pristatymas

3.1 Comco.lt įsipareigoja Klientui pateikti jo užsakytas Prekes, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Comco.lt už Prekes 2 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Prekės pristatomos per 3-15 darbo dienų nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Comco.lt sandėlyje nėra reikiamų Prekių.

3.3 Visais atvejais, neturint galimybės pristatyti Prekių nustatytais terminais, Comco.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekių pristatymo terminą.

3.4 Klientas įsipareigoja Prekes priimti pats Užsakyme nurodytu laiku (laiko intervalu). Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu bei pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti Comco.lt pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.5 Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Comco.lt neturės galimybės pristatyti Prekes, Comco.lt papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip 2 kartus.

3.6 Visais atvejais, Comco.lt nėra atsakingas už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

3.7 Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Comco.lt elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

3.8 Pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais atvejais Comco.lt nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

3.9 Klientas, pastebėjęs, jog siuntoje Prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Comco.lt. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių Prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės Prekė.

 

4. Privatumo politika

4.1. Comco.lt patvirtina, jog Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Prekių užsakymo, pristatymo, Kliento identifikavimo, informacijos pateikimo Klientui tikslais, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

4.2. Comco.lt įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti Kliento pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ir kitas su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientas suteikia teisę Comco.lt valdyti ir tvarkyti Kliento pateiktus duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Comco.lt valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo asmens duomenis, panaikinti asmens duomenis bei panaikinti Kliento paskyrą.

4.4. Klientas turi teisę atnaujinti, patikslinti, redaguoti Comco.lt pateiktus asmens ir kitus duomenis.

4.5. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Comco.lt duomenų bazėje tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus dėl tokių duomenų saugojimo termino, bet ne ilgiau nei 3 metus nuo paskutinio prekių pristatymo Klientui. Pasibaigus asmens duomenų, jų kopijų saugojimo terminui, asmens duomenys ištrinami, kopijos rašytinėse laikmenose sunaikinamos naudojantis atitinkama biuro įranga.

4.6. Klientui pageidaujant gauti Comco.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.7. Comco.lt patvirtina, jog Kliento duomenų apsaugai, mokėjimo už Prekes metu yra naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) ryšys.

 

5. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Prekes interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas Prekes įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Comco.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Prekių pristatymo vietą ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, nurodytos interneto svetainėje savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.5. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, comco.lt turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.6. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Comco.lt turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.7. Comco.lt suteikia Klientui 14 dienų Prekių kokybės garantiją. Norėdamas pasinaudoti Prekių kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Comco.lt adresu.

5.8. Comco.lt parduodamos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos remiantis LR Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklėmis (VŽ., 2001-07-07, Nr. 58-2105).

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Comco.lt turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Prekių kainas. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu.

6.2. Laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/ papildymais jeigu:

6.2.1. per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis;

6.2.2. įsigaliojus Taisyklių pakeitimais/papildymais Klientas naudojasi Comco.lt teikiamomis paslaugomis.

6.3. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Kliento ir  laiką. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Comco.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles.

6.4. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Comco.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu iindre.s@comco.lt Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Comco.lt vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.